102 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Khu vực: Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h30 - 21h30 Tạm đóng cửa phòng chống dịch Covid 19

Điện thoại: 0818.576.586