Hotline: 1900.2091

quà
quà
chip
Chip dimensity

VIDEO SIÊU QUAY ĐÊM 4K

Khai mở màn đêm

Nhờ khả năng xử lý 18 nghìn tỷ lệnh/s của NPU
Marisilicon X kết hợp cùng thuật toán Siêu quay đêm
độc quyền giúp các thước phim rõ nét, chất lượng
chuẩn điện ảnh.

camera
video
pin
Mobile_final
pin